KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
 

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu Wykonywania usług masażu, oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego w formie przesyłania ofert handlowych przez e mail i SMS, oraz połączenia głosowe jest Magdalena Konik NIP 6070028604 z siedzibą w Plewiskach przy ul Szkolnej 113/2 adres dalej: ,,Administrator’’ w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: ,,RODO’’.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz to zrobić za pośrednictwem adresu korespondencyjnego lub pod adresem e-mail: pokochajbeautyzen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania usług masażu, marketingu bezpośredniego poprzez sms e mail i połączenia głosowe. Twoje dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, numer telefonu, e mail. Nie podanie tych danych będzie skutkować odmową wykonania usług

 

Prowadzimy dla Ciebie Kartę klienta, która zawiera Historię wykonanych usług w systemie.

 

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w oparciu o:

o   wykonania świadczenia zdrowotnego – podstawą przetwarzania danych jest umowa o świadczenie zdrowotne (art. 6 ust. 1 lit. a, b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b

o   ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator albo klient, mogą mieć w stosunku do siebie w związku z wykonywaniem usług – przez okres 3 roku od końca roku kalendarzowego, w którym świadczenie było wykonane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.)

o kontaktu z Klientem w celach związanych z realizacja usług, a także kontakt w celach marketingowych – podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO.)

 

Kategorie odbiorców danych osobowych

 

Odbiorcami udostępnionych danych są podmioty przetwarzające je na zlecenie lub z upoważnienia Administratora Danych. Dotyczy to w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych do obsługi elektroniczne dokumentacji medycznej. Podmioty te zobowiązane są do zachowania tajemnicy danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej.

 

Nadto dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

Profilowanie oraz przekazywanie danych do państw trzecich

 

 

 

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nie będzie następowało profilowanie ani automatyczne podejmowane decyzji.

 

Podaje moje dane osobowych dobrowolnie czy obowiązkowo?

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże ich nie podanie może skutkować odmową wykonania usług.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie żadnej formy do kontaktu może skutkować odmową wykonania usług.

 

 

 

Czas przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe

 

Dane osobowe Klienta Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia chęci usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, lub zmiany systemu teleinformatycznego, lub zakończenia działalności gospodarczej.

Nadto dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

 

 

Informacja o przysługujących Ci prawach

 

 

Pamiętaj, masz prawo do:

1.     dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO)

Realizując to prawo masz w szczególności prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a)     uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,

b)     uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

c)     uzyskać kopię swoich danych osobowych.

 

2.     żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

 

3.     żądania usunięcia danych (art. 17 RODO)

Masz ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a)     Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b)     wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,

c)     Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w celu wykonania prawem przewidzianych obowiązków. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

 

4.     żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

a)     gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni,

b)     gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c)     gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)     gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

 

5.     wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

 

Powyższe nie dotyczy danych osobowych tworzących dokumentację medyczną.

 

6.     wniesienia skargi do organu nadzoru (art. 77 RODO)

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa).

 

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.