Regulamin usług przedpłaconych (dotyczy bonów podarunkowych)

 1. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż każda usługa wykupiona w firmie Magdalena Konik (dalej Usługodawca) przepada po upłynięciu okresu 6 miesięcy od daty zakupu.
 2. Po upływie okresu ważności Posiadacz nie może żądać wykonania usługi, anie też wystąpić z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z usługą.
 3. W przypadku niestawienia się na wizytę i niepoinformowania o swojej nieobecności do 24h przed ustalonym terminem, usługa zostają traktowana jako wykonana.
 4. Aktualne ceny określone są w cenniku.
 5. Usługa jest realizowana zgodnie z funkcjonującym harmonogramem wizyt.Klient nie może rościć prawa do przyjęcia poza kolejnością zapisów.
 6. Wizyta trwa do 90 minut, cena jest stała niezależnie od czasu trwania usługi
 7. Rezerwacji dokonuję się telefonicznie lub poprzez stronę internetową.
 8. W przypadku niedyspozycji Usługodawcy z powodu choroby, zdarzenia losowego lub choroby członka rodziny, ważność usług zostaje automatycznie przedłużona o okres niedyspozycji.
 9. Usługi wykupione nie podlegają zwrotom lub wymianie na gotówkę.
 10. Usługi mogą być przekazane lub odsprzedane innej osobie ze zgodą Usługodawcy.

Regulamin Usług Magdalena Konik 

1& Prawa i obowiązki klienta

 1. Klient ma obowiązek udzielać informacji o swoim stanie zgodnie z prawdą, pod rygorem zrzeczenia się roszczeń za ewentualne szkody wynikające z wykonywania zabiegu wynikające z niewiedzy usługodawcy o zatajonych schorzeniach lub zabiegach medycznych wykonanych uprzednio u klienta.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek powikłań po zabiegowych klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić to telefonicznie do usługodawcy.
 3. Klient ma obowiązek do zachowania kultury osobistej i zasad dobrego wychowania podczas korzystania z usług.
 4. Klient ma obowiązek zachowania higieny osobistej, w skrajnych przypadkach nie zastosowania się do tego punktu dopuszcza się odmowe wykonania usług.
 5. Klient ma prawo do odwołania umówionej wcześniej usługi do 24h przed jej rozpoczęciem w przeciwnym razie zostanie naliczone opłata w wysokości pełnej kwoty za wizytę.
 6. Klient ma prawo do zgłoszenia roszczeń związanych z przebiegiem wizyty do 7 dni od jej zakończenia, roszczenia będą rozpatrywane do 30 dni roboczych.
 7. Klient ma prawo do zachowania poufności jego wypowiedzi i intymności zabiegów.
 8. W przypadku spóźnienia klienta na usługę, usługa nie zostanie wykonana, lub nie zostanie dokończona, zależy to wyłącznie od możliwości czasowych usługodawcy.

2$ organizacja placówki

 1. Przy placówce dostępny jest parking wspólny, miejsce parkingowe zależy wyłącznie od jego dostępności na placu, usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak miejsc parkingowych i nie zapewnia parkingu w cenie usługi.
 2. W placówce znajduje się toaleta z której klienci mogą korzystać w w trakcie usługi, oraz w czasie około tej usługi.

3& Płatności

 1. Płatności przyjmowane są gotówką, lub Blik nie ma możliwości płatności kartą.
 2. Płatność za usługę odbywa się niezwłocznie po jej wykonaniu, nie ma możliwości opłaty usługi z opóźnieniem.